บริษัทด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศไทย

Changing Power  > Science >  บริษัทด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศไทย
บริษัทด้านพลังงานทดแทน
0 Comments

การควบคุมการผลิตและการจัดการพลังงานทดแทน ต้องอาศัยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่ตอบโจทย์ ทั้งเรื่อง ต้นทุน ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และได้พลังงานสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้งบริษัทด้านพลังงานทดแทนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชากรที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

บทบาทสำคัญของบริษัทด้านพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน เป็นสัญลักษณ์ความมั่นคงทางพลังงาน สร้างความมั่นใจว่า จะมีพลังงานใช้ได้อย่างไม่จำกัดและเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจพร้อม ๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายจากมลพิษ

บริษัทด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย

โดยหลักมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. พลังงานแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ เป็นทรัพยากรที่จำเป็นที่สุดของโลก ซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือแก๊สเรือนกระจก บริษัทด้านพลังงานทดแทนที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการดำเนินการ ได้แก่ บริษัทไทยฟิวเจอร์ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานไทยผาสุก จำกัด เป็นต้น

2. พลังงานน้ำ การผลิตพลังงานหรือกระแสไฟฟ้าจากน้ำ จะอาศัยกฎฟิสิกส์เรื่องแรงโน้มถ่วงและความแรงของกระแสน้ำ ที่สามารถหมุนใบพัดเครื่องปั่นไฟฟ้าและกลายเป็นพลังงานหมุนเวียน บริษัทด้านพลังงานทดแทนที่รับผิดชอบโดยส่วนใหญ่จะเป็นทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพราะการก่อตั้งเขื่อนจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนที่มหาศาลและเวลานานในการสำรวจพื้นที่

3. พลังงานลม อีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่อาศัยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยการติดตั้งกันหันลมในบริเวณพื้นที่ที่มีลมแรง เพื่อเปลี่ยนพลังงานจนให้กลายเป็นพลังงานกลและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัทด้านพลังงานทดแทนที่รับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

4. พลังงานชีวะมวล เป็นรูปแบบพลังงานทดแทนที่ได้มาจากวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการเผาไหม้และปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบความร้อน นำไปใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกังหันไอน้ำ บริษัทด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ บริษัท ยูนิพาวเวอร์ เทค จำกัด บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด บริษัท สงขลา ไบโอแมส จำกัด เป็นต้น

5. พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นรูปแบบพลังงานที่อาศัยความร้อนจากพื้นโลก โดยการนำเอารอไอน้ำแรงดันสูงใต้พื้นดินมาใช้ในการหมุนกังหันเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน บริษัทที่ผลิตพลังงานในรูปแบบความร้อนใต้พิภพ ได้แก่ บริษัทสตาร์ เอนเนอร์จีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท บีซีพีจี เป็นต้น

บริษัทด้านพลังงานทดแทน เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่เข้ามามีส่วนในการกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจในด้านพลังงาน ให้มีความก้าวหน้าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชากรก่อนที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน เพราะการมีพลังงานทดแทน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้พลังงานบริสุทธิ์สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม